slovensky
english

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

Regionálna geografia sveta

Zameriava sa na výskum súčasných regionálnych problémov vo svete. Najviac inklinuje ku geografii Afriky, Austrálie a Ameriky. Publikoval rôzne príspevky v danej oblasti, napr. o New Yorku, San Franciscu, Etiópii, pracoval na monografiách Krajiny Zeme 1. a 2., Geografia štátov sveta, Geografia Afriky a pod. 30 rokov v danej oblasti ponúka témy a obhajoby prác vrámci geografickej olympiády


Regionálna geografia Slovenska

Zaujíma sa o problematiku regionálneho rozvoja Slovenska, o regionálnu diferenciáciu krajiny a o regionálne disparity. Publikoval práce o podrozvinutých regióch, najviac o regióne Gemer. Okrem odborných prác sa prezentoval s danou problematikou na viacerých vedeckých konferenciách. Je spoluautorom monografie Kraje a okresy Slovenska.


Rurálna geografia

Ako prvý pedagóg začal s výukou rurálnej geografie, ako integrovaného predmetu. Publikoval prvé skriptá - Rurálna geografia a neskôr - Geografia vidieka 1. Publikoval práce o vidieckom osídlení Slovenska, o vidieckych komunitách, o vzťahu vidiek - mesto a o suburbanizácii. Okrem odborných prác sa prezentoval s danou problematikou na viacerých vedeckých konferenciách. Je spoluautorom monografie Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 a autorom monografie - Analýza rurálneho priestoru Slovenska z pohľadu jeho rozvojových perspektív.
© 2011 - 2015