slovensky
english

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PROGRAMOV KATEDRY


Predstavujeme prehľadné plány jednotlivých študijných programov, ktoré garantuje Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov.
Podľa nižšie uvedenej schémy sa môžete dozvedieť viac o vybranom študijnom programe a o predmetoch, ktoré sú jeho súčasťou.
Pod názvami študijných odborov nájdete kompletné študijné plány jednotlivých odborov (bez celofakultných predmetov) a informácie o predmetoch.
 

Študijný plán

Typ predmetu A P2/S2 Týždenný rozsah predmetu (s výnimkou exkurzií, sústredení a praxí)
Počet kreditov 2 Názov predmetu    P - prednášky
   C - cvičenia
   S - semináre
   E - exkurzia
Preklik k informačnému listu → IL o predmete    T - terénne cvičenie
   2 - dĺžka v hodinách (dňoch)
Preklik k stručnej charakteristike predmetu (rozbalí sa informácia, na čo je predmet zameraný)
 
A - povinné predmety Regionálna geografia, regionálny rozvoj
B - povinne voliteľné predmety Fyzická geografia, geoekológia
C - výberové predmety Demogeografia, ekonomická geografia
A*, B*, C* - predmet zabezpečuje Kartografia, GIS, DPZ
Katedra regionálnej geografie Matematika, štatistika, PC vizualizácia
a rozvoja regiónov Všeobecné, predmety, ostatné predmety

 

Bakalársky stupeň - Bc. (ZRR)
GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

1. ročník - zimný semester (1. semester)

A* P2/C1   A P2/C2   A* P1/S1   A C1
3 Všeobecná geografia   5 Ekonómia a verejné financie pre geografov   2 Tematická kartografia   1 PC kurz 1
IL
  IL
  IL
  IL
 
A P4   A* P3            
4 Fyzická geografia   3 Historická geografia            
IL
  IL
           
 
B* C 2 dni   B* S2            
1 Regionálna geografia - úvodné sústredenie   2 Geography in the World            
IL
  IL
           
 
C* P1/S1   C* P2/S1   C P2/S2   C P2/S2
2 Praktická geografia pre prírodovedcov   3 Geography   5 Základy matematiky pre prírodovedcov   4 Geografické informačné systémy
IL
  IL
  IL
  IL
 

1. ročník - letný semester (2. semester)

A* P1/S2   A P2/C2   A* P2/C1   A P2/C1
4 Úvod do politickej a regionálnej geografie   5 Demografia a demogeografia   3 EÚ – vývoj, mechanizmy fungovania a medzinárodné vzťahy   3 Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
IL
  IL
  IL
  IL
 
A* C2                  
2 PC geoaplikácie (1)                  
IL
                 
 
B* S2   B* P4/S2            
2 Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ (1)   7 Úvod do geografie sveta a makroregióny Zeme            
IL
  IL
           
 
C* P1/S1                  
2 Geografia sveta v 21. storočí                  
IL
                 
 
 

2. ročník - zimný semester (3. semester)

A* P3   A* P2/C2   A* P2/S2   A* P2/S1
4 Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie (1)   4 Štatistika v regionálnej geografii   5 Urbánna geografia   3 Rurálna geografia
IL
  IL
  IL
  IL
 
B P2/C2   B* P3/S2   B* C2      
5 Demogeografia a demografia 2   5 Cestovný ruch a sociálne médiá v regionálnej geografii   2 PC geoaplikácie (2)      
IL
  IL
  IL
     
 
C P2/C1   C C 5 dní            
4 Geografia dopravy, logistiky a telekomunikácií   4 Terénna Bc. prax v inštitúciách regionálneho rozvoja            
IL
  IL
           
 

2. ročník - letný semester (4. semester)

A* P2/S1   A* P2/S2   A* P3   A* C 7 dní
4 Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie (2)   5 Geografia Slovenska (1)   3 Teória a metodológia regionálnej geografie   2 Exkurzia po Slovensku
IL
  IL
  IL
  IL
 
A P2   A C2   A P2/C1      
2 Geoekológia   2 Cvičenia z geoekológie   3 Interpretácia a klasifikácia údajov DPZ 1      
IL
  IL
  IL
     
 
B* S2   B* P2/C1   B* S2      
2 Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ (2)   3 Geografia poľnohospodárstva a potravinových systémov   2 Ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva      
IL
  IL
  IL
     
 
C P2/C1   C P2/C1            
4 Ekonomická geografia a geografia priemyslu   4 Dizajn databáz a informačné systémy            
IL
  IL
           
 
 

3. ročník - zimný semester (5. semester)

A* P1/C2   A* P2/S2   A* P3/S2   A* S2
4 Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji   5 Geografia Slovenska (2)   6 Geografia Európy – vybrané problémy a regióny   2 Seminár k bakalárskej práci z regionálnej geografie (1)
IL
  IL
  IL
  IL
 
A* S1   A* P1/S2   A* S2      
1 Samostatná práca k bakalárskej téme z regionálnej geografie (1)   3 Geografia mikroregiónu   2 Zber a primárne spracovanie geografických informácií      
IL
  IL
  IL
     
 
B* P1/S1   B* C 10 dní            
2 Základy marketingu pre geografov   3 Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie)            
IL
  IL
           
 
C P2/C1   C P2   C C1      
3 Interpretácia a klasifikácia údajov DPZ 2   2 Sociológia pre geografov   1 PC kurz 2      
IL
  IL
  IL
     
 

3. ročník - letný semester (6. semester)

A* P2/S1   A* S2   A* S2   A*  
3 Udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia   2 Seminár k bakalárskej práci z regionálnej geografie (2)   2 Samostatná práca k bakalárskej téme z regionálnej geografie (2)   8 Obhajoba bakalárskej práce
IL
  IL
  IL
     
 
B* S2                  
2 Blok expertov                  
IL
                 
 
C P2/C1                  
4 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj                  
IL
                 

 

Magisterský stupeň - Mgr. (mZ-RG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

Doktorandský stupeň - PhD. (dRGG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA

 

© 2011 - 2015