slovensky
english


Minimum kreditov za povinne voliteľné predmety (ZRR, mZ_RG)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG, ZRR.

V posledných dňoch sa objavili viaceré otázky ohľadom započítavania kreditov za povinne voliteľné predmety. V zmysle platnej akreditácie študijných programov ZRR a mZ_RG oznamujeme:
Študenti ZRR sú počas bakalárskeho štúdia povinní získať za vo svojom pláne pre študijný program ZRR vymenované povinne voliteľné predmety minimálne 25 kreditov, do tohto sumára sa započítavajú aj získané kredity za povinne voliteľné predmety Cudzí jazyk uvedené v spoločnom základe. Inak povedané z 36 ponúkaných kreditov musia získať aspoň 25. Do tohto sumáru sa nezapočítava telesná výchova!

Študenti mZ_RG sú počas magisterského štúdia povinní získať za iba vo svojom pláne pre študijný program mZ_RG vymenované povinne voliteľné predmety minimálne 25 kreditov. Inak povedané z 34 ponúkaných kreditov musia získať aspoň 25. Do tohto sumáru sa nezapočítavajú žiadne iné povinne voliteľné predmety ponúkané mimo študijný program mZ_RG!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.02.2019
#2095

© 2011 - 2015