slovensky
english


Obhajoby bakalárskych prác na KRG - harmonogram obhajob

Na katedru bolo podaných v stanovenom termíne 21 bakalárskych prác. Katedra na svojom zasadaní stanovila, že obhajoby bakalárskych prác sa budú konať v utorok 25. 6. 2019 (paralelne v dvoch komisiách). Katedra zároveň schválila navrhnutých oponentov bakalárskych prác.
Upozorňujeme kandidátov na obhajoby bakalárskych prác, že na tieto obhajoby sa musia prihlásiť nielen osobne na študijnom odd., ale aj cez systém AIS!!!
Ďalej uchádzačov upozorňujeme, že vlastná obhajoba pozostáva z prezentácie práce v trvaní max. 10 min., nasleduje čítanie posudkov, reakcia uchádzača na pripomienky v posudkoch a napokon diskusia. Uchádzač je povinný si priniesť na obhajobu výtlačky posudkov, aby mohol kompetentne reagovať na vznesené pripomienky. Ďalej upozorňujeme, že diskusia k práci bude mať (keďže nie sú štátne skúšky) širší záber venovaný aj teoreticko-metodologickým a iným odborným súvislostiam spojeným s témou obhajovanej práce. Teda očakáva sa, že kandidát je schopný zasadiť svoju prácu do získaného systému geografických poznatkov, ktoré si osvojil počas štúdia, preto odporúčame všetkým kandidátom, aby sa na obhajoby primerane pripravili aj po odbornej a vedomostnej stránke. V tomto ohľade odporúčame konzultovať v dostatočnom časovom predstihu so svojimi vedúcimi.

Konkrétny harmonogram obhajob je zverejnený v priloženom súbore. Upozorňujeme, že časový rozpis je len orientační, kandidáti sú povinní dostaviť sa na začiatok obhajob a vyčkať až do zverejnenia hodnotenia, ktoré bude uzavreté po skončení všetkých obhajob v danej komisii v daný deň. Komisia pre obhajoby má v závažných prípadoch právo zmeniť stanovené poradie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
11.06.2019
#2123

Prílohy k oznamu

Harmonogram bakalariek 2019 jun 01.pdf [.pdf] 93.32 kB 
© 2011 - 2015