slovensky
english


Oznam pre 2. ročník bakalárskeho štúdia o zadávaní bakalárskych prác

Vzhľadom k tomu, že Katedra regionálnej geografie, o. a p. k. je odborným garantom študijného odboru GRR, všetci študenti tohto odboru musia v stanovenom termíne

8. 6. 2012


podať predbežnú prihlášku na tému bakalárskej práce. Poslucháči si môžu vybrať z ponúkaných tém, alebo okruhov tém. Pred podaním prihlášok sa odporúča konzultácia s potenciálnym vedúcim práce!

Pozor! Podanie tejto prihlášky neznamená automaticky prijatie poslucháča a témy u vedúceho práce, v prípade nadmerného počtu záujemcov má vedúci právo si vybrať svojich poslucháčov podľa vlastného uváženia.

Študent si má možnosť podať i viacero prihlášok na rôzne témy u rôznych školiteľov, zreteľne však musí uviesť v patričnej kolónke poradie priority svojho záujmu na jednotlivé témy.

1. kolo výberu poslucháčov školiteľmi prebehne do 15. 6. 2012, zoznam prijatých (a prípadne z kapacitných dôvodov) neprijatých poslucháčov bude ihneď zverejnený a bude ponúknutý zoznam voľných tém a školiteľov do 2. kola.

Konečné znenie a zadanie témy určuje vedúci po konzultáciách s ostatnými členmi katedry tak, aby nedochádzalo k duplicite a vzájomnému prekrývaniu sa zadaných a v poslednom období vypracovaných tém prác. Po vypracovaní zadávacieho listu práce schvaľuje zadanie práce vedúci Katedry regionálnej geografie, o. a p. k.

Pozor!!! Počet vypísaných tém spravidla u jednotlivých školiteľov prevyšuje ich kapacitu počtu školených študentov v jednom roku!!! Vyšší počet tém slúži na zlepšenie ponuky pre študentov.

Študenti, ktorí si nestihnú podať prihlášku včas, si budú musieť vyberať už len z voľných tém, pričom zvolený školiteľ ich nie je povinný prijať (najmä ak bude mať vyťaženú kapacitu počtu školených študentov)!!!


Študenti, ktorí sú v medziročníku (opakujú tretí ročník) si prihlášku nepodávajú a ich bakalárska práca pokračuje pod vedením pôvodného vedúceho. Prihlášku si podajú iba v prípade zmeny vedúceho práce alebo zmeny témy práce.

V prípade, ak si študent nevyberie z ponúkaných tém členov katedry, môže si dohodnúť adekvátnu tému u školiteľa mimo katedry. V tom prípade však musí taktiež do stanoveného termínu (8. 6. 2012) podať predbežnú prihlášku, potvrdenú dohodnutým školiteľom, na sekretariáte Katedry RG, pretože i takáto téma podlieha schváleniu katedry.

Upozornenie:
Študenti, ktorí si nepodajú prihlášky a ich téma nebude katedrou schválená, sa vystavujú riziku, že ich bakalárska práca nebude prijatá na obhajobu!!!

Zoznam ponúkaných tém bakalárskych prác je možné nájsť kliknutím SEM

Pri výbere je potrebné prehodnotiť zadanie témy práce tak, aby sa priestorový a vecný rámec neprekrývali s prácou obhájenou v minulých rokoch. Na tento účel slúži mapa sveta a mapa Slovenskej republiky s vyznačenými priestorovými rámcami. Vyhľadávanie obhájených prác prostredníctvom jednotlivých knižničných čísel je možné kliknutím SEM a zadaním aspoň roku obhajoby práce.

Prihlášky na zadanie témy bakalárskej práce na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny je možné nájsť v prílohe tohto oznamu


11.05.2012
#361

Prílohy k oznamu

Oznam pre 2. ročník bakalárskeho štúdia o zadávaní bakalárskych prác [.rar] 0 kB 

© 2011 - 2015