slovensky
english

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

vedúci katedry

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Pedagogické zameranie

Výučba
bakalársky stupeň:
Úvod do geografie a planetárna geografia
Všeobecná geografia
Geografia mikroregiónu
Úvod do geografie sveta
Regionálne plánovanie a rozvoj vo vybratých štátoch EÚ
Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie)
Exkurzia po Slovensku
Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja
Seminár k bakalárskej práci
Geography

magisterský stupeň:
Komplexná geografická analýza malého regiónu
Terénne cvičenia z komplexnej analýzy malého regiónu a rurálnej geografie
Špeciálny seminár z regionálnej geografie
Seminár k diplomovej práci
Exkurzia z geografie Slovenska
Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie
Regionálna geografia krajín strednej Európy

doktorandský stupeň:
Geografia regiónov Zeme

Vedenie záverečných prác (úspešne obhájené)
bakalárske práce: 46
magisterské (diplomové) práce: 137
rigorózne práce: 11
dizertačné práce: 8
2008 Mgr. František Križan
2008 RNDr. Štefan Karolčík
2009 RNDr. Katarína Danielová (rod. Hajasová)
2010 RNDr. Jana Grenčíková (rod. Belianska)
2011 RNDr. Daniela Vigašová
2012 PaeDr. Alica Dragulová
2013 Mgr. Róbert Hudec
2016 JUDr. Mgr. Tomáš Charvát

© 2011 - 2015