slovensky
english

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

vedecký spolupracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Riešené granty

2021 - 2024 Typ: APVV
Názov: Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Šveda, PhD.

2021 - 2025 Typ: APVV
Názov: Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavel Šuška, PhD.

2021 - 2023 Typ: VEGA
Názov: Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Kidová, PhD.

2017 - 2020 Typ: APVV
Názov: SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-
priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Šveda, PhD.

2018 - 2020 Typ: VEGA
Názov: Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na
polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc

2018 - 2020 Typ: VEGA
Názov: Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika.
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľubomír Solín, CSc.

2016 - 2018 Typ: Medziakademická dohoda (MAD) s Poľskou akadémiou vied
Názov: Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
Koordinátor projektu: RNDr. Vladimír Székely, CSc.

2015 - 2017 Typ: VEGA
Názov: Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja?
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc.

2015 - 2017 Typ: VEGA
Názov: Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný
manažment na regionálnej úrovni
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľubomír Solín, CSc.

2015 - 2017 Typ: VEGA
Názov: Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc..

2013 - 2016 Typ: VEGA
Názov: Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov
zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre
monitoring krajiny Hodnotenie povodňového rizika a jeho
integrovaný manažment na regionálnej úrovni
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.

2013 - 2015 Typ: Medziakademická dohoda (MAD) s Poľskou akadémiou vied
Názov: Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických
procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na
Slovensku
Koordinátor projektu: RNDr. Vladimír Székely, CSc.

2012 - 2014 Typ: VEGA
Názov: Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj
v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Anton Michálek, CSc.

2012 - 2014 Typ: VEGA
Názov: Povodňové riziko obcí Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľubomír Solín, CSc.

2010 ? 2013 Typ: Medzinárodný projekt European Territorial Cooperation Objective,
CENTRAL EUROPE Programme
Názov: Hodnotenie a udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny pomocou
využitia inovatívnych participačných a vizualizačných
nástrojov (akronym Vital Landscapes).
Pilotný projekt GgÚ SAV "Alternatívy rozvoja
podmalokarpatskej kultúrnej krajiny".
Koordinátor projektu: RNDr. Ján Hanušin, CSc.

2009 - 2011 Typ: VEGA
Názov: Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na
vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc..

2009 - 2011 Typ: VEGA
Názov: Súčasné procesy redistribúcie obyvateľstva na
Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

2008 - 2010 Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/6041/26-A
Názov: Priestorová štruktúra vnútorných migrácií na Slovensku
v post-transformačnom období.
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

2009 Typ: Grant UK
Číslo projektu: UK/242/2009
Názov: Testovanie spoľahlivosti a kvality metód harmonizácie
geografických dát
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michala Madajová

2008 Typ: Grant UK
Číslo projektu: 322/2008
Názov: Analýza metód a techník harmonizácie geografických dát
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michala Madajová
© 2011 - 2015