slovensky
english


TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/12

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa!

Upozornenie!

Tento zoznam tém je neaktualizovaný a nemusí byť platný. Sledujte oznamy alebo kontaktujte príslušného vedúceho.

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

 • Pohyb za prácou (alebo vzdelaním) o vybranom regióne
 • Zmeny v úrovni a štruktúre nezamestnanosti vo vybranom regióne
 • Deprivácia na území veľkého (alebo stredne veľkého) mesta na Slovensku
 • Súčasné zmeny v redistribúcii obyvateľstva na území veľkých (resp. stredne veľkých) miest na Slovensku
 • Regionálna štruktúra zamestnanosti na Slovensku a jej zmeny po roku 1989
 • RNDr. Tibor Blažík, PhD.

 • Geografická charakteristika Tuniska a politicko-geografický vývoj po druhej svetovej vojne
 • Geografická charakteristika Jemenu a Ománu. Ich vzájomné porovnanie
 • Národnostné menšiny v Srbsku - porovnanie ich postavenia
 • Geografická charakteristika SAE, Bahrajnu a Kataru. Ich vzájomné porovnanie
 • Národnostné menšiny v Bulharsku. Ich postavenie a vplyv na vzťahy so susedmi
 • Mgr. Rastislav Cákoci

 • Obraz regiónu na internete v konfrontácií s reálnym stavom (vlastný región)
 • Hodnotenie virtuálneho obrazu regiónu cestovného ruchu na internete (metóda AQITI)
 • Udržatelný cestovný ruch na Slovensku - sustainable tourism
 • Odpadové hospodárstvo na Slovensku
 • Možnosti a realizácia cerpania vybraných financných nástrojov regionálneho rozvoja obecných samospráv v kontexte regionálneho rozvoja
 • Rozvoj cyklodopravy na Slovensku
 • Vlastná téma (po dohode)
 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na špecifikum regiónu (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Historickogeografický prierez rozvoja a transformácia vybraného horského regiónu (Slovenska, Európy), pozitívny a negatívny dopad činnosti človeka.
 • Súčasné problémy vybranej slovenskej vinohradníckej oblasti (Tokajská vin. o.)
 • Riešenie rómskej problematiky vo vybranom regióne SR
 • Adrenalínové odvetvia cestovného ruchu
 • Ekologický dopad vybraného odvetvia CR na konkrétny európsky región
 • Šport v cestovnom ruchu – významný činiteľ rozvoja
 • Vinárske oblasti Francúzska – geografická exkurzia
 • Hodnotenie potenciálu CR, možnosti ďalšieho rozvoja vybraného talianskeho regiónu
 • Téma po dohode so školiteľom
 • doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Subsaharská Afrika - politickogeografická analýza jej súcasného rozdelenia
 • Vybrané sprístupnené hrady na Slovensku ako významný faktor rozvoja cestovného ruchu
 • Politickogeografická analýza vplyvov kolonializmu a postkolonializmu na vývoj historického regiónu Guinei
 • Politickogeografická analýza vztahov Španielska s krajinami Latinskej Ameriky
 • Nové Mesto nad Váhom - vybrané historickogeografické crty vývoja mesta
 • Téma po dohode so školitelom
 • RNDr. Karol Kasala, PhD.

 • Zmena identity vybranej lokality (obce) SR v kontexte globalizácie, informačnej a postmodernej spoločnosti
 • Ekonomická transformácia vybranej lokality (obce) SR
 • Sociálna modernizácia vybranej lokality (obce) SR
 • Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad konkrétnej vybranej lokality
 • Ekonomická transformácia vybraného regiónu vo svete
 • Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho sveta
 • Difúzia inovácie: identifikácia aktérov a priestorové šírenie na vybranom príklade
 • Postkolonializmus a multikulturalizmus: Európania doma menšinou
 • Meniaca sa koncepcia regiónu vo vývoji geografie
 • doc.RNDr. František Križan, PhD.

 • Dostupnosť mesta (rôzne úrovne výskumu)
 • Dostupnosť vybratých zariadení (nemocnice, supermarkety, pošty atď.) v regióne
 • Vybratá téma z geografie maloobchodu z aspektu regionálnogeografického
 • Vybratá téma z medicínskej geografie z aspektu regionálnogeografického
 • Komplexná geografická analýza malého regiónu
 • Vybratá téma z planetárnej geografie
 • Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku a v Európe
 • Geografická analýza okresu Kysucké Nové Mesto
 • Priestorové aspekty podnikateľských aktivít vo vybranom regióne
 • Téma po dohode so školitelom
 • prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • Analýza endogénnych a exogénnych príčin vzniku regionálnych disparít.
 • Analýza endogénneho potenciálu regiónov a ich možností rozvoja.
 • Analýza vplyvu transformačných procesov na rozvoj regiónov.
 • Transformácia vybraného regiónu SR s rozptýleným osídlením
 • Analýza potenciálu regiónu SR z hľadiska rozvoja priemyslu
 • Analýza potenciálu regiónu SR z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
 • Analýza potenciálu regiónu SR z hľadiska rozvoja poľnohospodárstva.
 • Transformácia služieb vo vybranom regióne SR
 • doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Konkurencieschopnosť regiónov V4 v kontexte regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
 • Mäkké faktory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky (teoretické prístupy, aplikácia n príklade vybraného regiónu / krajiny)
 • Endogénny rozvoj regiónov – moderný prístup regionálneho rozvoja (teória, zhodnotenie prístupov / aplikácia na príklade vybraných regiónov)
 • Transformácia regionálnej politiky EÚ v programovom období 2014-2020
 • Zamestnanosť a sociálna kohézia v kontexte európskej regionálnej politiky
 • Téma po dohode so školiteľom
 • RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Charakteristika rozvojového potenciálu obce, mesta, regiónu
 • Geografická charakteristika a perspektívy rozvoja vybraného regiónu (sídla) Slovenska s dôrazom na cestovný ruch (podľa dohody so školiteľom)
 • Analýza hospodárskeho a sociálneho rozvoja vybraného územia
 • Hodnotenie kvality PHSR obcí a regiónov
 • Trh práce EU v období ekonomickej krízy – porovnanie regionálnych disparít
 • Disparity v ekonomickej úrovni štátov (regiónov) EU.
 • Efektívnost cezhraničnej spolupráce na hranici HU-SK
 • Potenciál rozvoja cestovného ruchu v okrese LM
 • Charakteristika rozvojového potenciálu regiónu Spiša
 • Program rozvoja bývania mesta Senec
 • Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja Bratislavského kraja
 • Implementácia vybranej spoločnej politiky EU na Slovensku
 • Zmeny životného štýlu obyvatelov v suburbánnej zóne Bratislavy
 • doc. RNDr. Ladiskav Tolmáči, PhD.

 • Vybrané geografické aspekty štátu z regiónu Austrálie a Oceánie – zhodnotenie jeho potenciálu
 • Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na rozvoj regiónu
 • Geografické osobitosti štátov Ameriky a ich porovnanie
 • Hierarchizácia geografických daností vybratých slovenských miest a ich komparácia
 • Aplikovaný geografický výskum kvantitatívnymi metódami na príklade malého územia
 • Transformačné procesy na príklade mestského alebo vidieckeho sídla
 • Obnoviteľné zdroje energie – geografické aspekty využiteľnosti
 • Téma po dohode zo školiteľom
 • Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete


 • 
  © 2011 - 2015