slovensky
english

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa! Odporúčame, aby prípadní záujemcovia vopred konzultovali vybrané témy so školiteľmi. O ďalšom postupe výberu tém a školiteľov budeme informovať.


prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Vybrané geografické aspekty štátu z Ameriky – zhodnotenie jeho potenciálu
 • Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na rozvoj regiónu (Napríklad Drevené kostoly v slovenskej časti karpatského oblasti a ich vplyv na rozvoj regiónu)
 • Geografické osobitosti štátov EÚ a ich porovnanie (napr. porovnanie cestovného ruchu Islandu a Slovenska)
 • Hierarchizácia geografických danosti vybratých slovenských miest a ich komparácia (napr. Vyhodnotenie a vytvorenie zoznamu najzaujímavejších sídel Slovenska z hľadiska kultúry, športu a i.)
 • Aplikovaný geografický výskum kvantitatívnymi metódami na príklade malého územia (napr. výskum atraktivity sídla (Malinovo) z hľadiska cestovného ruchu)
 • Transformačné procesy na príklade mestského alebo vidieckeho sídla (napr. zmeny využitia zeme vo vybranom regióne)
 • Obnoviteľné zdroje energie – geografické aspekty využiteľnosti (napr. Využitie termálnej energie v regióne Karpát)
 • Svätojakubská cesta na Slovensku, charakteristika vybratého úseku cesty a jej kultúrnohistorických aspektov
 • Geografické dôsledky nedostatku potravín vo vybratých regiónoch Zeme
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Transformácia regiónu v kontexte aplikácie exogénnych rozvojových zdrojov (eurofondov a iných (ne-)finančných zdrojov; teoretické východiská, aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Analýza predpokladov regiónu v kontexte voľnočasových aktivít (teoretické východiská, aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Integrovaný prístup - nový fenomén regionálnej politiky (teoretické prístupy / aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Miestne akčné skupiny - inštitucionálne prvky modernej regionálnej politiky (teoretické východiská / aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Partnerstvo ako fenomén rozvoja regiónu (na príklade vybraného, prípadne cezhraničného regiónu; teoretické prístupy / aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Marginálne skupiny obyvateľstva a sociálna inklúzia (na príklade SR alebo vybraných krajín EÚ)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Enklávy a poloenklávy - geografická analýza vybraného politického celku (štátu, závislého územia, časti štátu) so zameraním na jeho špecifiká
 • Historickogeografická analýza vybraných aspektov socioekonomického vývoja vybraného historického regiónu/sídla Slovenska
 • Analýza vybraného etnicko-náboženského konfliktu, resp. jeho dôsledkov (po dohode s vedúcim práce)
 • Vybrané aspekty historicko-geografického vývoja vybranej národnostnej menšiny na území Slovenska alebo jeho časti, prípadne analýza vybranej menšiny v zahraničí
 • Analýza vybraného hraničného/teritoriálneho sporu (neuznaných území), prípadne skupiny sporov so zameraním na analýzu dôsledkov tohto sporu a jeho súčasný stav
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • Fragmentácia maloobchodu v urbánnom prostredí
 • Maloobchod v pohraničných regiónoch
 • Nákupné správanie vybranej skupiny spotrebiteľov (seniori, tínedžeri)
 • Regionálne dimenzie školstva vo vybranom regióne
 • Rozšírenie nádorových ochorení vo vybranom regióne
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

 • Vybraný štát- politicko-geografická analýza
 • Hospodársky vývoj vo vybranej pobaltskej krajine (Litva, Estónsko)
 • Charakteristika vybranej svetovej metropoly Ázie, jej špecifiká
 • Separatistické a autonomistické tendencie vo vybranej krajine sveta
 • Schengenský priestor, jeho vývoj a perspektívy
 • Politicko-geografický vývoj vo vybranej krajine juhozápadnej Ázie
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v sociálno-demografickej sfére.
 • Vybraný transformačný proces a jeho prejavy v priestorovej štruktúre miest Slovenska
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na špecifikum regiónu (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Historickogeografický prierez rozvoja a transformácia vybraného horského regiónu (Slovenska, Európy).
 • Nákupné správanie a trávenie voľného času juniorov vo vybranom regióne
 • Návrh náučného chodníka vo vybranom regióne
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Karol Kasala, PhD.

 • Komplexná regionálnogeografická charakteristika vybranej lokality (obce) SR
 • Identita vybranej lokality (obce) SR
 • Ekonomická transformácia vybranej lokality (obce) SR
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybranej lokality (obce) SR
 • Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad konkrétnej vybranej lokality
 • Geografické aspekty rozvoja novoindustrializovaných krajín Ázie (Lat. Ameriky)
 • Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho sveta
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybraného štátu (regiónu) sveta
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Transformácia bývalých štrkovísk na rekreačno-športové účely v okolí Bratislavy
 • Rekreačná vodná cesta Malý Dunaj
 • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne
 • Kreatívny priemysel a jeho dopad na regionálny rozvoj
 • Kvalita života vybraných skupín obyvateľstva (vo vybranom regióne)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

 • Metódy hodnotenia regionálnych disparít a ich porovnanie
 • Odhad prítomného obyvateľstva v Bratislave a jej zázemí
 • Zmeny priestorovej štruktúry vybraného regiónu/obce
 • Percepcia povodňového rizika vo vybranom regióne (obci)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Martin Šveda, PhD.

 • Transformácia zázemia miest pod vplyvom suburbanizácie
 • Život v suburbiu - prípadová štúdia vybranej obce s dôrazom na sociálne aspekty suburbanizácie
 • Zmeny v sociálno-priestorovej štruktúre zázemia Bratislavy
 • Rezidenčná mobilita vo vybranom mestskom regióne
 • Cenová mapa nehnuteľností v kontexte sociálno-priestorovej diferenciácie
 • Transformácia sídelnej štruktúry – jej sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky.
 • Využitie lokalizačných údajov mobilných telefónov v geografickom výskume.
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete

Mgr. Rastislav Cákoci

 • Interakcia Slovenska a vybranej krajiny v kontexte cestovného ruchu
 • Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v kontexte cestovného ruchu
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michal Gazda

 • Demografická analýza vybraného funkčného mestského regiónu.
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michal Hladký

 • Analýza konkurencieschopnosti a jej faktorov na príklade vybraného regiónu Slovenska
 • Inovácie – nový faktor rozvoja regiónov
 • Smart doprava ako predpoklad udržateľného rozvoja regiónu
 • Téma po dohode s vedúcim práce


© 2011 - 2015