slovensky
english

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa! Odporúčame, aby prípadní záujemcovia vopred konzultovali vybrané témy so školiteľmi. O ďalšom postupe výberu tém a školiteľov budeme informovať.


prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Mestá Slovenska – konkurenti v cestovnom ruchu
 • Dáta ako zdroj geografických dezinformácií
 • Svätojakubská cesta v Rakúsku a jej geografická báza
 • Najnebezpečnejšie štáty sveta – metódy hodnotenia a ich validita
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce

Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Nové prístupy v rozvoji regiónov a regionálnej politike
 • Marginálne skupiny obyvateľstva a sociálna inklúzia (teoretické východiská a aplikácia na príklade konkrétnej krajiny / regiónov EÚ alebo SR)
 • Sociálna inklúzia a chudoba seniorov (teoretické východiská a aplikácia na príklade konkrétnej krajiny / SR alebo jej regiónu)
 • Kvalita života (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu / sídla SR)
 • Partnerstvo ako fenomén rozvoja regiónov (teoretické východiská a aplikácia na príklade SR / vybraného regiónu SR)
 • Suburbanizácia v cezhraničnom slovensko-rakúskom / alebo slovensko-maďarskom cezhraničnom regióne
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Historickogeografická analýza vybraných aspektov humánnogeografického vývoja vybraného regiónu/sídla Slovenska
 • Politicko-geografická analýza medzinárodného postavenia vybraného autoritárskeho režimu vo svete
 • Analýza vybraného etnicko-náboženského konfliktu, resp. jeho dôsledkov (po dohode s vedúcim práce)
 • Aktuálny hraničný spor vo svete - politicko-geografická analýza (po dohode s vedúcim práce)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • Zmena nákupného správania spotrebiteľov počas pandémie COVID – 19 na Slovensku
 • Morbidita a mortalita na COVID – 19 na Slovensku
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Vybraný transformačný proces a jeho prejavy v priestorovej štruktúre miest Slovenska
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na špecifikum regiónu (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Nákupné správanie juniorov vo vybranom regióne
 • Nerovnosť mužov a žien vo vybranom regióne (mzdová nerovnosť, iný vybraný problém)
 • Vybrané problémy slovenských miest - kriminalita (práca môže byť zameraná na vybraný región)
 • Dopady pandémie Covid-19 na vybraný región
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Karol Kasala, PhD.

 • Komplexná regionálnogeografická charakteristika vybranej lokality (obce) SR
 • Identita vybranej lokality (obce) SR
 • Ekonomická transformácia vybranej lokality (obce) SR
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybranej lokality (obce) SR
 • Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad konkrétnej vybranej lokality
 • Geografické aspekty rozvoja novoindustrializovaných krajín Ázie (Lat. Ameriky)
 • Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho sveta
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybraného štátu (regiónu) sveta
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Starnutie obyvateľstva v kontexte sociálneho vylúčenia (teoretická báza a aplikácia vo vybranom regióne)
 • Analýza sociálnych služieb pre seniorov (teoretická báza a aplikácia vo vybranom meste/regióne)
 • Cudzinci v meste/ regióne (Analýza vývoja počtu a štruktúry cudzincov a ich priestorová diferenciácia)
 • Inklúzia vo vzdelávaní (teoretická báza a príkladová štúdia vo vybranej vzdelávacej inštitúcii)
 • Regionálne disparity nezamestnanosti a ich vývoj v období pandémie (teoretická báza a priestorová analýza podľa vybraných štruktúr )
 • Hodnotenie kvality života obyvateľstva vo vybranom území (teoretická báza a aplikácia vo vybranom regióne)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

 • Systém vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve: geografická analýza situácie vo vybranom regióne
 • Problematika predprimárneho vzdelávania v regionálnych rozvojových a strategických dokumentoch (vybraného regiónu/kraja a v rámci neho až na úroveň jednotlivých obcí)
 • Miera účasti na predškolskom vzdelávaní vo vybranom regióne: časovo-priestorová analýza
 • Analýza miery účasti na predškolskom vzdelávaní v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • Mapovanie alternatívnych materských škôl na Slovensku
 • Percepcia povodňového rizika vo vybranom regióne (obci)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Martin Šveda, PhD.

 • Transformácia zázemia vybraného mesta pod vplyvom suburbanizácie.
 • Život v suburbiu - prípadová štúdia vybranej obce s dôrazom na sociálne aspekty suburbanizácie
 • Rezidenčná mobilita vo vybranom mestskom regióne
 • Transformácia sídelnej štruktúry – jej sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky.
 • Dostupnosť bývania vo vybranom regióne
 • Transformácia krajinnej pokrývky vo vybranom regióne
 • Rytmus a rytmicita v geografickom výskume
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete
 • Geografická analýza Talianska
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Rastislav Cákoci, PhD.

 • Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na odvetvie turizmu na Slovensku
 • Analýza druhého bývania vo vybrannom regióne na Slovensku
 • Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v kontexte turizmu
 • Interakcia Slovenska a vybranej krajiny v kontexte turizmu
 • Analýza modelu správania sa návštevníkov vybranej krajiny na Slovensku
 • Téma v problematike turizmu po dohode s vedúcim práce

RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.

 • Regionálne rozdiely fenoménu dlhovekosti
 • Vakcinácia ako nástroj moderného zdravotníctva a jej vplyv na zdravie obyvateľov sveta
 • Sociálne projekty potravinovej pomoci na území Bratislavy
 • Vplyv pandémie COVID 19 na potravinovú bezpečnosť Slovenska
 • Impakt globalizácie na potravinový systém Slovenska
 • Analýza potravinového systému vo vybranom regióne (Slovensko, svet)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Petra Hencelová

 • Swapy – alternatíva v nakupovaní a spotrebe
 • Ide o produkciu alebo socializáciu? Komunitné záhrady v Bratislave
 • Téma po dohode s vedúcim práce.

Mgr. Pavla Štefkovičová

 • Kvalita života vo vybranom meste Slovenska.
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Roman Najdený

 • Transformácia vybraných športovísk v Bratislavskom samosprávnom kraji (časopriestorová analýza)

Mgr. Filip Šandor

 • Politicko-geografická analýza mocenského vplyvu štátov v strednej Európe
 • Analýza súčasných teórií geopolitického usporiadania sveta
 • Vplyv zmeny klímy na konflikty vo vybraných štátoch Afriky - politicko-geografická analýza
 • Politicko-geografická analýza teritoriálnych sporov vo východnom Stredozemí
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michal Noga

 • Geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na cestovný ruch
 • Téma po dohode s vedúcim práce


© 2011 - 2015