slovensky
english


TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/15

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa!


prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • Transformácia vybraného regiónu s rozptýleným osídlením
 • Analýza potenciálu regiónu z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
 • Transformácia služieb vo vybranom suburbánnom regióne
 • Analýza endogénneho potenciálu regiónov z hľadiská možností jeho rozvoja
 • Analýza vplyvu transformačných procesov na rozvoj regiónov
 • Význam vinohradníctva a vinárstva pre rozvoj vybraného región

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Vybrané geografické aspekty štátu z Ameriky – zhodnotenie jeho potenciálu
 • Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na rozvoj regiónu
 • Geografické osobitosti štátov EÚ a ich porovnanie
 • Hierarchizácia geografických danosti vybratých slovenských miest a ich komparácia
 • Aplikovaný geografický výskum kvantitatívnymi metódami na príklade malého územia
 • Transformačné procesy na príklade mestského alebo vidieckeho sídla
 • Obnoviteľné zdroje energie – geografické aspekty využiteľnosti
 • Migrácia medzi vybratým štátom z východnej Európy a Slovenskom
 • Geografické dôsledky nedostatku vody vo vybratých regiónoch Zeme
 • Téma po dohode so študentom

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Priemysel ako faktor rozvoja Bratislavského kraja (na priklade fi Wolkswagen)
 • Význam malých vodných elektrární v rozvoji regiónov
 • Rozvoj mesta Stará Ľubovňa v kontexte ro zvojových programov EÚ
 • Malé a stredné podnikanie – faktor rozvoja okresu Dunajská Streda
 • Úspešnosť implementácie nástrojov kohéznej politiky EÚ a absorpčná kapacita na príklade vybraného regiónu SR
 • Pozícia absolventov škôl na trhu práce SR (prípa dne vybraného regiónu - kraja)
 • Vodná cesta Malý Dunaj – región prímestskej rekreácie Bratislavy
 • Európske združenie územnej spolupráce - vývoj problematiky na Slovensku , resp. aplikácia na príklade vybraného EZUS na Slovensku
 • Význam priemyselných parkov v rozvoji Bratislavského samosprávneho kraja (resp. samosprávneho kraja podľa výberu)
 • Téma po dohode so školiteľom

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Enklávy a poloenklávy - geografická analýza vybraného politického celku (štátu, závislého územia, časti štátu) so zameraním na jeho špecifiká
 • Historickogeografická analýza vybraných aspektov socioekonomického vývoja vybraného historického regiónu Slovenska
 • Analýza vybraného etnicko - náboženského konfliktu, resp. jeho dôsledkov (po dohode s vedúcim práce)
 • Vybrané aspekty historicko - geografického vývoja vybranej národnostnej menšiny na území Slovenska alebo jeho časti, prípadne analýza vybranej menšiny v zahraničí
 • Analýza vybraného hraničného/teritoriálneho sporu, prípadne skupiny sporov
 • Téma po dohode zo školiteľom

doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • Dostupnosť vybratých zariadení (nemocnice, supermarkety, pošty atď.) v regióne
 • Vybratá téma z geografie maloobchodu v kontexte regionálnej geografie
 • Vybratá téma z medicínskej geografie v kontexte regionálnej geografie
 • Vybratá téma z geografie edukácie v kontexte regionálnej geografie
 • Transformácia podnikateľského prostredia vo vybratom regióne
 • Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku
 • Potravinové púšte vo vybratom regióne
 • Kooperácia a internacionalizácia v maloobchode a jej prejavy vo vybratom regióne
 • Teoreticko-metodologické koncepcie merania urdžateľného rozvoja
 • Téma po dohode so školiteľom

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

 • Vybraný štát- politicko-geografická analýza
 • Charakteristika vybranej svetovej metropoly Ázie, jej špecifiká
 • EMÚ - vývoj, súčasný stav, perspektívy
 • Migranti vo vybraných krajinách stredomorskej Európy, ich postavenie, vzájomné porovnanie
 • Vývoj hospodárstva vo vybranej pobaltskej krajine EÚ
 • Separatistické a autonomistické tendencie vo vybranej krajine sveta
 • Téma po dohode zo školiteľom

RNDr. Karol Kasala, PhD.

 • Komplexná regionálnogeografická charakteristika vybranej lokality (obce) SR
 • Identita vybranej lokality (obce) SR
 • Ekonomická transformácia vybranej lokality (obce) SR
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybranej lokality (obce) SR
 • Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad konkrétnej vybranej lokality
 • Geografické aspekty rozvoja novoindustrializovaných krajín Ázie (Lat. Ameriky)
 • Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho sveta
 • Predpoklady ekonomického a sociálneho rozvoja vybraného štátu (regiónu) sveta

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete

RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Analýza lokalizácie siete sociálnych služieb vo vybranom regióne
 • Kúpeľníctvo a cestovný ruch
 • Kongresový a incentívny turizmus
 • Úloha Miestnych akčných skupín v regionálnom rozvoji
 • Analýza cezhraničnej spolupráce vo vybranom regióne
 • Analýza regionálneho trhu práce
 • Dopad populačného vývoja na rozvoj obce, mesta, regiónu
 • Analýza plnenia cieľov Európa 2020 na Slovensku
 • Súčasný stav a rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na špecifikum regiónu (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Historickogeografický prierez rozvoja a transformácia vybraného horského regiónu (Slovenska, Európy)
 • Špicbergy
 • Arktída - záujmová oblasť mnohých štátov
 • Geografická charakteristika vybranej vinohradníckej oblasti Európy
 • Bývalé štrkoviská a ich súčasné a perspektívne využitie
 • CHKO Dunajské Luhy - cieľ lokálneho turizmu a eko-vzdelávania
 • Jantárová cesta a jej využitie pri rozvoji cestovného ruchu
 • Brownfields a ich možné využitie
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Rastislav Cákoci

 • Hodnotenie obrazu (mentálneho obrazu) vybraného regiónu v kontexte regionálneho rozvoja
 • Hodnotenie virtuálneho obrazu regiónu na internete v kontexte rozvoja cestovného ruchu (metóda AQITI)
 • Udržateľný cestovný ruch na Slovensku (prípadová štúdia vybraného regiónu)
 • Priestorová analýza pohybu turistov vo vybranom regióne
 • Vplyv fenomenu šedej ekonomiky na rozvoj cestovného ruchu vo vybrannom regióne
 • Možnosti a realizácia čerpania vybraných finančných nástrojov regionálneho rozvoja obecných samospráv v kontexte regionálneho rozvoja

RNDr. Vladimír Tóth

 • Suburbanizácia a jej vplyv na intenzitu cestnej dopravy v čase zvýšených dopravných nárokov (dopravná špička)
 • Vplyv suburbanizácie na zmeny v populačnej štruktúre vybraných obcí v zázemí mesta
 • Komparácia suburbánnych procesov vo vybraných krajských mestách
 • Rurálny charakter vybraných mestských častí Bratislavy (Košíc)
 • Využitie kvantitatívnych metód v populačno-geografickej analýze (teória a príklady)
 • Metódy fyzickogeografickej analýzy na území vybranej obce (teória a príklady)
 • Metódy humánnogeografickej analýzy na území vybranej obce s dôrazom na kvantitatívne metódy (teória a príklady)

Mgr. Róbert Hamada

 • Faktory regionálneho rozvoja vo vybranom regióne
 • Analýza stavu a vývoja regionálnych disparít vo vybranom regióne
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Beáta Pirová

 • Kvalita života a jej priestorová diferenciácia na Slovensku
 • Analýza kvality života v mestskom prostredí ( na príklade vybraného mesta)
 • Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja vybraného územia
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Jozef Garaj

 • Zhodnotenie sociálnej a priestorovej marginality vo vybranom funkčnom mestskom regióne
 • Téma po dohode so školiteľom

RNDr. Anna Mydlová

 • Geografické aspekty hladu a podvýživy vo vybratých regiónoch Zeme (štáty Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky)
 • Misijná činnosť a jej vplyv na vybraté regióny Zeme (štáty Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky)
 • Realizácia rozvojovej pomoci vo vybratých regiónoch Zeme

Mgr. Roman Mikuš

 • Volebno-geografická charakteristika zvoleného regiónu Slovenska
 • Volebno-geografická charakteristika zvoleného regiónu Rumunska
 • Volebnogeografická charakteristika zvoleného regiónu Maďarska
 • Preferencie politických subjektov zo spektra nacionalizmu v Rumunsku a jeho politické prejavy.
 • Nacionalizmus/Extrémizmus vo vybraných štátoch sveta a jeho geografický prejav.
 • Téma po dohode so školiteľom

RNDr. Anton Kasagranda

 • Analýza predpokladov cestovného ruchu vybraného územia v kontexte regionálneho rozvoja
 • Destinačný manažment – vývoj a charakteristika jeho činnosti vo vybranom regióne cestovného ruchu
 • Analýza návštevnosti vybraného regiónu cestovného ruchu vo vybranom období
 • Geografická analýza vybraného územia v kontexte regionálneho rozvoja
 • Komplexná geografická analýza vybraného územia
 • Regionálny rozvoj vybraného územia SR
 • Implementácia nástrojov štrukturálnej politiky EÚ vybraného územia vo vybranom období
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Anna Mariássyová

 • Endogénne faktory rozvoja vybraných štátov Subsaharskej Afriky
 • Politicko-geografická analýza smerovania rozvojovej pomoci vo vybranom regióne sveta
 • Identifikácia a historicko-geografická analýza reliktných prvkov krajiny vo vybranom území
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Peter Barlík

 • Návrh systému integrovanej dopravy v zázemí vybraného krajského mesta (okrem Bratislavy).
 • Priestorová dostupnosť služieb vo vybranom regióne
 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Kristína Bilková

 • Nákupné správanie obyvateľov vo vybranom regióne.
 • Delimitácia nákupných zón vo vybranom meste.
 • Identifikácia potravinových púští vo vybranom regióne
 • Téma po dohode so školiteľom

V prípade záujmu ohľadom vedenia bc. práce môžete osloviť aj našich kolegov na Geografickom ústave SAV:

Mgr. Martin Šveda, PhD.

 • Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Michala Madajová, PhD.

 • Téma po dohode so školiteľom© 2011 - 2015