slovensky
english

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa! Odporúčame, aby prípadní záujemcovia vopred konzultovali vybrané témy so školiteľmi. O ďalšom postupe výberu tém a školiteľov budeme informovať.


prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Potenciál turizmu v štátoch Južnej Ameriky
 • Dáta ako zdroj geografických dezinformácií
 • Detská ihriská v Bratislavskom regióne ich dostupnosť a vybavenosť
 • Maldivy – príklad štátu na báze turizmu
 • Môže cestovný ruch v chudobnom regióne zredukovať jeho chudobu?
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce

Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Marginálne skupiny obyvateľstva a sociálna inklúzia (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu a cieľovej skupiny)
 • Marginálne skupiny obyvateľstva a sociálna inklúzia (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu a cieľovej skupiny)
 • Sociálna inklúzia a chudoba starších osôb na príklade SR, resp. vybraných regiónov (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Kvalita života (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu SR)
 • Partnerstvo ako fenomén rozvoja regiónov (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu SR)
 • Suburbanizácia Bratislavy v  slovensko-maďarskom prihraničnom regióne (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybranej obce / regiónu)
 • Význam marketingu v rozvoji územia (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu / samosprávneho kraja)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Historickogeografická analýza vybraných aspektov vývoja vybraného regiónu/sídla Slovenska
 • Politicko-geografická analýza medzinárodného postavenia vybraného autoritárskeho režimu vo svete (po dohode s vedúcim práce).
 • Analýza vybraného konfliktu, resp. jeho dôsledkov (po dohode s vedúcim práce)
 • Dopady aktuálnych (či nedávnych) geopolitických zmien na vybrané sféry hospodárstva (cestovný ruch, zmeny dopravných trás a pod.)
 • Aktuálny hraničný spor vo svete - politicko-geografická analýza (po dohode s vedúcim práce)
 • Severný ľadový oceán - dopady aktuálnych (nedávnych) geopolitických zmien na vybrané sféry hospodárstva
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • Zmena nákupného správania spotrebiteľov počas pandémie COVID-19 na Slovensku
 • Lokality najčastejšieho nákupu spotrebiteľov na Slovensku
 • Konvenčné a alternatívne potravinové siete vo vybranom regióne
 • Zdravšie, lacnejšie a kvalitnejšie potraviny: percepcie slovenských spotrebiteľov na veľkometrážne maloobchodné predajne
 • Morbidita a mortalita na COVID-19 na Slovensku
 • Tri dekády transformácie maloobchodu a služieb na Slovensku: časovo-priestorové špecifiká
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Vybraný transformačný proces a jeho prejavy v priestorovej štruktúre miest Slovenska
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na špecifikum regiónu (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Nákupné správanie juniorov vo vybranom regióne
 • Nerovnosť mužov a žien vo vybranom regióne (mzdová nerovnosť, iný vybraný problém)
 • Vybrané problémy slovenských miest - kriminalita (práca môže byť zameraná na vybraný región)
 • Dopady pandémie Covid-19 na vybraný región
 • Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Starnutie populácie na Slovensku – nová výzva spoločnosti (teoretické východiská a analýza vybraných indikátorov demografického starnutia)
 • Analýza sociálnych služieb pre seniorov (teoretická báza a aplikácia vo vybranom meste/regióne)
 • Medzinárodná migrácia a jej dopady na Slovensku republiku
 • Hodnotenie kvality života obyvateľstva vo vybranom území (teoretická báza a aplikácia vo vybranom regióne)
 • Nezamestnanosť a jej ekonomická a sociálne dopady vo vybranom regióne/regiónoch
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

 • Problematika predprimárneho vzdelávania v regionálnych rozvojových a strategických dokumentoch (vybraného regiónu/kraja a v rámci neho až na úroveň jednotlivých obcí)
 • Miera účasti na predškolskom vzdelávaní vo vybranom regióne: časovo-priestorová analýza 
 • Analýza miery účasti  na predškolskom vzdelávaní v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
 • Mapovanie alternatívnych materských škôl na Slovensku
 • Percepcia povodňového rizika vo vybranom regióne (obci)
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Martin Šveda, PhD.

 • Transformácia zázemia vybraného mesta pod vplyvom suburbanizácie.
 • Život v suburbiu - prípadová štúdia vybranej obce s dôrazom na sociálne aspekty suburbanizácie
 • Rezidenčná mobilita vo vybranom mestskom regióne
 • Transformácia sídelnej štruktúry – jej sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky.
 • Migračné trendy vo vybranom regióne Slovenska / sveta
 • Transformácia krajinnej pokrývky vo vybranom regióne
 • Rytmus a rytmicita v geografickom výskume
 • Téma po dohode s vedúcim práce

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením Lazy pod Makytou
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete
 • Geografická analýza Portugalska
 • Téma po dohode s vedúcim práce
 • Geografická analýza Britskej Kolumbie
 • Škandinávsky polostrov z hľadiska turizmu

Mgr. Rastislav Cákoci, PhD.

 • Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na odvetvie turizmu na Slovensku
 • Analýza druhého bývania vo vybrannom regióne na Slovensku
 • Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v kontexte turizmu
 • Interakcia Slovenska a vybranej krajiny v kontexte turizmu
 • Interakcia Slovenska a Česka v kontexte turizmu
 • Analýza modelu správania sa návštevníkov vybranej krajiny na Slovensku
 • Analýza priestorového správania sa návštevníkov z Holandska na Slovensku
 • Turizmus v regióne Zamagurie s dôrazom na adaptáciu nových stratégií po roku 2020
 • Téma v problematike turizmu po dohode s vedúcim práce
 • Adaptácia na zmeny v turizme v Zamagurí

RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.

 • Vplyv vojnového konfliktu na Ukrajine na potravinovú bezpečnosť Slovenska
 • Mestské poľnohospodárstvo na príklade Bratislavy
 • Sociálne projekty potravinovej pomoci na území Bratislavy (food bank, výdajne jedla a pod., analýza)
 • Geografická analýza vybraného zdravotného problému vo vybranom regióne (Slovensko, svet)
 • Vakcinácia ako nástroj moderného zdravotníctva a jej vplyv na zdravie obyvateľov (pozn. vakcinácia všeobecne, nie len covid 19; Slovensko, svet)
 • Téma po dohode s vedúcim práce (geografia potravín a potravinových systémov, medicínska geografia, rozvojové témy, religiózne témy)

Mgr. Filip Šandor

 • Integrácia Východného partnerstva do EÚ – politicko-geografické výzvy a perspektívy
 • Analýza súčasných teórií geopolitického usporiadania sveta
 • Vplyv zmeny klímy na konflikty vo vybraných štátoch Afriky - politicko-geografická analýza
 • Politicko-geografická analýza teritoriálnych sporov vo východnom Stredomorí
 • Téma po dohode s vedúcim práce


© 2011 - 2015