slovensky
english

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PROGRAMOV KATEDRY


Predstavujeme prehľadné plány jednotlivých študijných programov, ktoré garantuje Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov.
Podľa nižšie uvedenej schémy sa môžete dozvedieť viac o vybranom študijnom programe a o predmetoch, ktoré sú jeho súčasťou.
Pod názvami študijných odborov nájdete kompletné študijné plány jednotlivých odborov (bez celofakultných predmetov) a informácie o predmetoch.
 

Študijný plán

Typ predmetu A P2/S2 Týždenný rozsah predmetu (s výnimkou exkurzií, sústredení a praxí)
Počet kreditov 2 Názov predmetu    P - prednášky
   C - cvičenia
   S - semináre
   E - exkurzia
Preklik k informačnému listu → IL o predmete    T - terénne cvičenie, prax
   2 - dĺžka v hodinách (dňoch)
Preklik k stručnej charakteristike predmetu (rozbalí sa informácia, na čo je predmet zameraný)
 
A - povinné predmety Regionálna geografia, regionálny rozvoj
B - povinne voliteľné predmety Fyzická geografia, geoekológia
C - výberové predmety Demogeografia, ekonomická geografia
A*, B*, C* - predmet zabezpečuje Kartografia, GIS, DPZ
Katedra regionálnej geografie Matematika, štatistika, PC vizualizácia
a rozvoja regiónov Všeobecné, predmety, ostatné predmety

 

Magisterský stupeň - Mgr. (mZ-RG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

1. ročník - zimný semester (1. semester)

A* P2/S1   A* P2/S1   A* S1   A* P1/S1
4 Regionálna analýza (1)   3 Manažment vo verejnej správe   1 Diplomový seminár z regionálnej geografie (1)   2 Analýza a vizualizácia priestorových údajov (1)
IL
  IL
  IL
  IL
 
A P1/S2   A* P1/S1            
3 Komplexná geografická analýza malého regiónu   2 Európska únia - perspektívy
a spoločné politiky
           
IL
  IL
           
 
B* E 10 dní   B* S2   B* P1/S1   B* P2/S1
3 Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie   2 Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu   2 Medicínska geografia   4 Geografia Ázie – vybrané problémy a regióny
IL
  IL
  IL
  IL
 
C P2/C1   C P1/C1   C* S2      
4 Sociálna geografia   2 Populačné projekcie a prognózy   2 Účelové vlastnosti krajiny      
IL
  IL
  IL
     
 

1. ročník - letný semester (2. semester)

A* P2/S1   A* P2/S1   A* P2/S2   A* P2/S1
3 Strategické plánovanie   4 Regionálny rozvoj a regionálna politika SR
– nové výzvy a prax
  5 Globálne problémy sveta   4 Regionálna analýza (2)
IL
  IL
  IL
  IL
 
A* S1   A* P2   A* P1/S1      
1 Diplomový seminár z regionálnej geografie (2)   2 Geopolitický vývoj sveta po roku 1945   2 Analýza a vizualizácia priestorových údajov (2)      
IL
  IL
  IL
     
 
B* E 7 dní   B* P2/S1   B* T 7 dní   B* S2
2 Exkurzia z geografie Slovenska   4 Geografia Afriky – vybrané problémy a regióny   2 Terénne cvičenia z komplexnej geografickej analýzy malého regiónu a rurálnej geografie   2 Výskum regiónov cestovného ruchu
IL
  IL
  IL
  IL
   
 
C P2/C1   C P2/C1   C* T 5 dní   C* S1
4 Sídelné systémy   4 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov   3 Terénna mgr. prax v inštitúciách region. rozvoja   1 Regionálna veda a vedecká publikácia (1)
IL
  IL
  IL
  IL
 
 

2. ročník - zimný semester (3. semester)

A* S1   A* S2   A* P1/S1      
1 Samostatná práca na diplomovej téme z regionálnej geografie (1)   2 Diplomový seminár z regionálnej geografie (3)   2 Analýza a vizualizácia priestorových údajov (3)      
IL
  IL
  IL
     
 
B P2/S1   B* S2   B* P2/S1   B* S2
4 Územné plánovanie a aplikácia GIS v územnom plánovaní   2 Regionálna geografia Česka a Poľska   4 Geografia Ruska a postsovietskeho priestoru – vybrané problémy a regióny   2 Ochrana a tvorba životného prostredia a jej ekonomické a právne aspekty
IL
  IL
  IL
  IL
 
B* S2   B* P1/S1            
2 Regional studies   2 Regióny Slovenska - vybrané problémy            
IL
  IL
           
 
C P2/C1   C P2   C P2      
4 Populačný vývoj sveta   2 Geografia náboženstiev   2 Ochrana krajiny      
IL
  IL
  IL
     
 

2. ročník - letný semester (4. semester)

A* S2   A* S2   A*      
2 Samostatná práca na diplomovej téme z regionálnej geografie (2)   2 Diplomový seminár z regionálnej geografie (4)   10 Obhajoba diplomovej práce      
IL
  IL
           
 
B* P2/S1   B* S2   B* P2   B* S2
4 Geografia Ameriky, Austrálie, oceánov a polárnych oblastí – vybr. problémy a regióny   2 Regionálna geografia Rakúska a Maďarska   2 Aktuálne trendy v geografii   2 Prípadové štúdie v regionálnom rozvoji
IL
  IL
  IL
  IL
 
B* P1/S1                  
2 Geomarketing                  
IL
                 
 
C* S1   C* T 5 dní            
1 Regionálna veda a vedecká publikácia (2)   3 Terénna mgr. prax v inštitúciách region. rozvoja            
IL
  IL
           

 

Bakalársky stupeň - Bc. (ZRR)
GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

Doktorandský stupeň - PhD. (dRGG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA

 

© 2011 - 2015