slovensky
english

17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti 24. zjazd Českej geografickej společnosti
 
4. - 8. 9. 2018 Bratislava


2. cirkulár


Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS. Spoločná konferencia sa uskutoční v Bratislave od 4. 9. 2018 do 8. 9. 2018 (exkurzie 7. – 8. 9. 2018).
V druhom cirkulári Vám dávame do pozornosti podrobnejšie informácie.


Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Kontakty:
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Katedra regionálnej geografia, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail 1: ladislav.tolmaci@uniba.sk
e-mail 2: frantisek.krizan@uniba.sk


Predbežný program Témy (Geografické okruhy)
4. 9. (utorok)
 • 09.00 - 13.00: Registrácia účastníkov
 • 10.00: Odhaľovanie pamätných tabúľ (prof. Lukniš a prof. Lauko)
 • 10.15: Zasadnutie Hlavného výboru ČGS a Výkonného výboru SGS
 • 13.00: Slávnostné otvorenie kongresu
 • 13.45: Plenárna prednáška 1
 • 14.30: Plenárna prednáška 2
 • 15.15: Plenárna prednáška 3
 • 16.30: Rokovanie v sekciách (do 18.30)
5. 9. (streda)
 • 09.00: Rokovanie v sekciách
 • 12.00: Obed
 • 13.30: Rokovanie v sekciách
 • 16.00: Valné zhromaždenie SGS a ČGS
 • 19.00: Slávnostná večera
6. 9. (štvrtok)
 • 09.00: Rokovanie v sekciách
 • 12.00: Obed
 • 13.30: Rokovanie v sekciách
7. 9. (piatok)
 • post-konferenčné exkurzie

Na konferencii uvítame príspevky zo širokého spektra problémov prepojených spoločným menovateľom – geografia. Prihlasujú sa príspevky (individuálne alebo skupiny autorov) do jednotlivých tém zameraných na aktuálne problémy geografického výskumu.

Tematické okruhy (počet doposiaľ prihlásených príspevkov):

 • Teoretická geografia a geografické myslenie (7)
 • Prírodné prostredie a jeho zmeny (9)
 • Geomorfologické štruktúry a procesy (11)
 • Aplikovaná geografia (4)
 • Historická geografia (4)
 • Politický rozmer geografie (10)
 • Obyvateľstvo, mobilita a migrácia (9)
 • Mestá a vidiek na (v)zostupe (9)
 • Miesta a regióny – rozvoj a plánovanie (19)
 • Hospodárstvo a doprava (10)
 • Služby a turizmus (12)
 • Geografi a geografia v spoločnosti (vrátane didaktiky geografie) (19)
 • Religiózna krajina v postsekulárnom období (4)
 • Geografie znevýhodnenia (5)
 • Geografický poster (12)


 


Dôležité termíny:

do 31. 7. 2018 posledný termín na zaslanie abstraktu
Pravidlá pre príspevky

Návrhy príspevkov alebo posterov organizátori zaradia do sekcií (na základe zvolených tém). Maximálny rozsah abstraktu je 300 slov. Všetky návrhy sa podávajú prostredníctvom elektronického registračného systému dostupného na adrese: registrácia


Registračné poplatky (€)
 Kategória účastníka do 31. 7. 2018 na mieste
 člen SGS/ČGS 120 140
 nečlen SGS/ČGS 130 150
 študent/študentka 60 70
 učiteľ ZŠ/SŠ 120 140
 jednodenná registrácia - 50
 

Názov účtu: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO: 00178721
Číslo účtu: 0011456230/0900
Číslo účtu (IBAN): SK30 0900 0000 0000 1145 6230
BIC (SWIFT): GIBASKBX
VS (variabilný symbol): 181724
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Úplný registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe konferencie, občerstvenie počas konferencie, spoločenskú večeru, zborník abstraktov a konferenčné materiály.
Platby za účasť možno realizovať bankovým prevodom alebo v hotovosti na mieste. 


Navrhované ubytovacie zariadenia:

Exkurzie

Súčasťou programu sú aj exkurzie, na ktoré Vás srdečne pozývame. Prihlásiť sa môžete zaslaním e-mailu na adresu ladislav.tolmaci@uniba.sk

Exkurzia A (7. 9. 2018)
Podunajsko – po stopách slovenských geografických velikánov (Trnava, Nitra, Zlaté Moravce a Modra). Príjazd do Bratislavy večer do 20:00 h.
Cena 50 € (doprava, občerstvenie, spoločná večera a ochutnávka vína).
Exkurzia B (7. - 8. 9. 2018)
deň 1: Podunajsko – po stopách slovenských geografických velikánov (Trnava, Nitra, Zlaté Moravce a Modra). Geografický radostný večer a predčasná rozlúčka s jednodňovými geografmi. Nocľah v Malých Karpatoch.
deň 2: Záhorie – po stopách geografických velikánov (Brezová pod Bradlom, Myjava, Biele Karpaty a Skalica). Príjazd do Bratislavy do 20:00 h.
Cena 120 € (doprava, občerstvenie, spoločné večere, ochutnávka vína a slivovice a nocľah).

© 2011 - 2015