slovensky
english

GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV a EURÓPSKA INTEGRÁCIA

Študijný plán

Typ predmetu A P2/S2 Týždenný* rozsah predmetu
Počet kreditov 2 Názov predmetu    P - prednášky
   C - cvičenia
   S - semináre
   2 - dĺžka v hodinách (dňoch)
Preklik k informačnému listu → IL o predmete ← Preklik k stručnej charakteristike predmetu
(rozbalí sa informácia, na čo je predmet zameraný)
*s výnimkou exkurzií, sústredení a praxí
 
A - povinné predmety Regionálna geografia, regionálny rozvoj
B - povinne voliteľné predmety Fyzická geografia, geoekológia
C - výberové predmety Demogeografia, ekonomická geografia
Kartografia, GIS, DPZ
Matematika, štatistika, PC vizualizácia
Všeobecné, predmety, ostatné predmety
 

1. ročník - zimný semester (1. semester)

A P2/C1   A P2/C2   A P1/S1   A C1
2 Všeobecná geografia   5 Ekonómia a verejné financie pre geografov   2 Tematická kartografia   1 PC kurz 1
IL
  IL
  IL
  IL
 
A P4   A P3            
4 Fyzická geografia   3 Historická geografia            
IL
  IL
           
 
B C 2 dni   B S2            
1 Regionálna geografia - úvodné sústredenie   2 Geography in the World            
IL
  IL
           
 
C P1/S1   C P2/S1   C P2/S2   C P2/S2
2 Praktická geografia pre prírodovedcov   3 Geography   5 Základy matematiky pre prírodovedcov   4 Geografické informačné systémy
IL
  IL
  IL
  IL
 

1. ročník - letný semester (2. semester)

A P1/S2   A P2/C2   A P1/C1   A P2/C1
4 Úvod do politickej a regionálnej geografie   5 Demografia a demogeografia   3 EÚ – vývoj, mechanizmy fungovania a medzinárodné vzťahy   3 Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
 
A C2                  
2 PC geoaplikácie                  
 
B S2                  
2 Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ (1)                  
 
C P1/S1                  
2 Geografia sveta v 21. storočí                  
 
 

2. ročník - zimný semester (3. semester)

A P3   A P2/C2   A P2/S2   A P2/S1
4 Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie (1)   4 Štatistika v regionálnej geografii   5 Urbánna geografia   3 Rurálna geografia
IL
  IL
  IL
  IL
 
B P2/C1   B P3/S2   B C2      
3 Demogeografia a demografia 2   5 Cestovný ruch a sociálne médiá v regionálnej geografii   2 PC geoaplikácie (2)      
 
C P2/C1                  
4 Geografia dopravy, logistiky a telekomunikácií                  
 

2. ročník - letný semester (4. semester)

A P2/S1   A P2/S2   A P3   A C 7 dní
4 Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie (2)   5 Geografia Slovenska (1)   3 Teória a metodológia regionálnej geografie   2 Exkurzia po Slovensku
 
A P2   A C2   A P2/C1      
2 Geoekológia   2 Cvičenia z geoekológie   3 Interpretácia a klasifikácia údajov DPZ 1      
 
B S2   B P2/C1   B S2      
2 Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ (2)   3 Geografia poľnohospodárstva a potravinových systémov   2 Ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva      
 
C P2/C1   C P2/C1            
4 Ekonomická geografia a geografia priemyslu   4 Dizajn databáz a informačné systémy            
 
 

3. ročník - zimný semester (5. semester)

A P1/C2   A P2/S2   A P3/S2   A S2
4 Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji   5 Geografia Slovenska (2)   6 Geografia Európy – vybrané problémy a regióny   2 Seminár k bakalárskej práci z regionálnej geografie (1)
 
A S1   A P1/S2   A S2   A C1
1 Samostatná práca k bakalárskej téme z regionálnej geografie (1)   3 Geografia mikroregiónu   2 Zber a primárne spracovanie geografických informácií   1 PC kurz 2
 
B P4/S2   B P1/S1   B C 10 dní      
7 Úvod do geografie sveta a makroregióny Zeme   2 Základy marketingu pre geografov   3 Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie)      
 
C P2/C1   C P2            
3 Interpretácia a klasifikácia údajov DPZ 2   2 Sociológia pre geografov            
 

3. ročník - letný semester (6. semester)

A P2/S1   A S2   A S2   A  
3 Udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia   2 Seminár k bakalárskej práci z regionálnej geografie (2)   2 Samostatná práca k bakalárskej téme z regionálnej geografie (2)   8 Obhajoba bakalárskej práce
 
B P1/S1   B S2            
2 Destinačný marketing   2 Blok expertov            
 
C C 5 dní   C P1/S1   C P2/C1      
3 Terénna bc. prax v inštitúciách regionálneho rozvoja   2 Geografia a manažment inovácií   4 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj      
 

© 2011 - 2015