slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Zhodnotenie nákupného správania spotrebiteľov v priestorových súvislostiach z ekonomického a sociálneho aspektu. Ide o komparatívnu analýzu spotreby v urbánnom, suburbánnom a rurálnom prostredí v modelových regiónoch na území Slovenska.

Čiastkové ciele:

  • zhodnotenie globalizačných trendov v maloobchode na území Slovenska z časového a priestorového aspektu v kontexte spotreby,
  • kvantifikácia spotreby v priestorových súvislostiach,
  • klasifikácia spotrebiteľov na základe vybraných socio-ekonomických charakteristík,
  • zhodnotenie lokálnych producentov a spotrebiteľov v kontexte globalizácie,
  • analýza spotreby voľného času, nových trendov a zhodnotenie významu, ktorý im konzumenti pripisujú.
  • Výstupy

    Projekt a médiá

    © 2011 - 2015