slovensky
english


Pridaj sa k nám, doktorandské štúdium na katedre

Milí študenti,
dávame do pozornosti schválené témy dizertačných prác a ich anotácie pre nasledujúci akademický rok. Ide o témy, ktoré je možné riešiť na pôde fakulty alebo na Geografickom ústave SAV, v.v.i. Obe pracoviská majú garantovaný spoločný doktorandský študijný program Regionálna geografia.
V prípade záujmu o doktorandské štúdium prosím kontaktujte potenciálneho vedúceho práce.

Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu:

  • denná forma doktorandského štúdia je štvorročná

  • doktorand sa ďalej vzdeláva, venuje sa okrem študijnej aj pedagogickej činnosti podľa zamerania dizertačnej práce (možnosť participovať na výučbe)

  • doktorand sa špecializuje a rieši konkrétny výskumný problém, realizuje vedeckú činnosť (vlastný výskum, publikovanie, účasť na konferenciách a pod.)

  • doktorand je súčasťou kolektívu katedry, je zapájaný do vedecko-výskumnej činnosti katedry (spolupráca s ostatnými členmi katedry)

  • doktorand má možnosť študovať v zahraničí (mobilita doktorandov, zahraničné stáže)

  • doktorand dostáva atraktívne mesačné doktorandské štipendium (možnosť získať ubytovanie a ďalšie výhody štatútu študenta)

  • po úspešnom absolvovaní štúdia a obhajobe dizertačnej práce je mu pridelený titul PhD. (philosophiae doctor)

doc. RNDr. František Križan, PhD.
27.05.2022
#2249

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015