slovensky
english


Nová publikácia

Vo vydavateľstve De Gruyter vyšla nová publikácia THIRTY YEARS OF RETAIL TRANSOFORMATION IN V4 COUNTRIES. Kolektív autorov sumarizuje transformačné trendy v maloobchode v Česku, Slovensku, Maďarsku a Poľsku. Okrem mozaiky pohľadov na vývoj a premenu maloobchodu v krajinách V4 v nových hospodársko-politických podmienkach ponúka monografia aj zovšeobecnenia trendov a perspektívy budúceho vývoja so zreteľom na premeny nákupného správania spotrebiteľov aj v súvislosti s pandémiou Covid-19. Medzinárodný autorský kolektív je zložený zo 7 autorov. Veríme, že publikácia nájde svojich čitateľov aj mimo akademickej obce.
Táto publikácia je výsledkom výskumných aktivít členov katedry a bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0302.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
18.08.2022
#2271

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015