slovensky
english


Aktuálne vedecké aktivity Regionálky

Členovia Regionálky koncom roka 2023 a začiatkom roka 2024 publikovali zaujímavé štúdie. Prvá zo štúdií publikovaná geografickom časopise Moravian Geographical Reports je zameraná na tzv. alternatívne potravinové siete. Na Slovensku nebola potvrdená štatisticky významná závislosť medzi demografickými, sociálno-ekonomickými a priestorovými faktormi a percepciou spotrebiteľov na výrobky predávané na farmárskych trhoch. To môže naznačovať trend, že alternatívne potravinové siete sú na Slovensku všeobecne vnímané ako lokality, ktoré ponúkajú zdravšie a kvalitnejšie výrobky bez ohľadu na segmentáciu spotrebiteľov. Odkaz na článok
Ďalšie dve štúdie publikované v časopise so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov Slovenská štatistika a demografia sú zamerané na lokalizačné dáta mobilnej siete a ich použitie v experimentálnej populačnej štatistike pre detailnejšie pochopenie rozmiestnenia a pohybu obyvateľstva. Autori štúdií poukazujú na značný potenciál týchto dát pre exploratívny výskum v témach časovo-priestorového rozmiestnenia a správania populácie. Ďalej uvádzajú, že pri rešpektovaní viacerých limitov dostávame perspektívne dáta, vhodné na rozmanité analýzy na úrovni regiónov alebo lokalít s potenciálom využitia nielen vo výskume, ale aj plánovacej praxi.
Odkaz na články tu a tu

doc. RNDr. František Križan, PhD.
26.01.2024
#2360

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015