slovensky
english

Geografická olympiáda

 

Klub Geolympionikov

 
Katedra Regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava zakladá klub riešiteľov Geografickej olympiády. Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné. V rámci aktivít klubu budú realizované prednášky, semináre a terénne cvičenia. Miesto ich konania a téma aktivity budú vždy avizované vopred a budú samozrejme fakultatívne. Členom Klubu Geolympionikov sa stáva každý, kto vyplní registračný formulár.
Členmi klubu môžu byť aj pedagógovia a sú srdečne vítaní. Členovia klubu budú dostávať informačné materiály a správy z diania v rámci Geografickej olympiády. Klub Geolympionikov bude maximálne podporovať reprezentáciu Slovenska na medzinárodných geografických olympiádach IGEO.
Vznik klubu podporuje IUVENTA v Bratislave.
Garant klubu: prof RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., prezident Slovenskej geografickej spoločnosti a predseda SLovenskej komisie GO
Pre 48. ročník GO sú zatiaľ pripravené tieto aktivity Klubu Geolympionikov:
 • 16. 01. 2020 13.00 – 15.00: Ako vytvoriť kvalitný poster
  (dr. Martin Šveda, prof. Ladislav Tolmáči)
 • 13. 02. 2020 13.00 – 15.00: Úspešné riešenie testov
  (prof. Ladislav Tolmáči)
  Všetky nasledujúce akcie sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení odsúvajú neurčito
 • 12. 03. 2020 13.00 – 15.00: Ako obhájiť prácu GO a postúpiť do celoštátneho kola GO
  (doc. Daniel Gurňák, prof. Ladislav Tolmáči)
 • 17. 04. 2020 13.00 – 15.00: Stratégia víťazstva v kategórii Z celoštátneho kola
  (doc. František Križan, prof. Ladislav Tolmáči)
Miesto prednášok a seminárov: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Pre prihlásených členov Klubu Geolympionikov z celého Slovenska pošleme pozvánku vedeniu školy a s ich súhlasom sa môžu zúčastniť edukačných stretnutí za účelom reprezentácie školy.

GQIQ

 

GEOQÍZ 2020

 
© 2011 - 2015