slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je výskum spotreby a nákupného správania spotrebiteľov v zmysle ich premeny v čase a priestore so špecifickým zreteľom na alternatívne potravinové siete. Projekt reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a nové výzvy, akou je aj pandémia COVID-19. Zámerom je analýza súčasného stavu v problematike a poskytnutie návrhov riešení. pre budúci vývoj

Čiastkové ciele:

 • zhodnotenie premeny spotreby a správania spotrebiteľov v kontexte trendov v spoločnosti (od konzumnej k udržateľnej spotrebe) v urbánnom a rurálnom prostredí;
 • analýza alternatívnych potravinových sietí a ich identifikácia na Slovensku;
 • hľadanie rozdielov medzi spotrebiteľmi nakupujúcimi v konvenčných a alternatívnych potravinových sieťach a identifikácia typického spotrebiteľa (povedz mi kde nakupuješ, ja ti poviem kto si);
 • segmentácia spotrebiteľov na základe indikátorov spotreby a správania (hedonisti a ulitári) a ich demografických a sociálno-ekonomických charakteristík;
 • analýza zmien a porozumenie správaniu spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie COVID-19.
 • Výstupy

  Projekt a médiá

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015