slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-21-0286

Jasle a škôlky pre každého?
Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Cieľom projektu je poskytnúť detailný geografický pohľad na problematiku predškolského vzdelávania na Slovensku. Zámerom je prezentovať čo najpresnejšie údaje o kapacite a dostupnosti predškolských zariadení z hľadiska ich úplnosti (nielen oficiálne materské školy, ale aj súkromné prevádzky poskytujúce starostlivosť od 2-6 rokov a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) a priestorovej podrobnosti (úroveň obcí). Projekt reaguje na aktuálne potreby a snaží sa predložiť koncepciu, ktorá ponúka súhrnný pohľad na tému zavedenia povinnej predškolskej dochádzky a jej sociálnych a priestorových dôsledkov. Ambíciou je analyzovať aktuálny stav, predikovať scenáre budúceho vývoja po zavedení plánovaných opatrení povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné detí (a s perspektívou pre 3 ročné deti) a ponúknuť návrhy na riešenie, ako dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v predškolských zariadeniach – to všetko s dôrazom na priestorový aspekt danej problematiky.

Čiastkové ciele:

 • retrospektívna analýza predškolských zariadení (za posledných 20 rokov) na Slovensku vo väzbe na demografický vývoj a analýza vývoja legislatívneho rámca o povinnom predprimárnom vzdelávaní;
 • analýza priestorovej distribúcie populácie Slovenska vo vekových kategóriách 0 – 6 rokov (nielen predškolský vek 3 – 5 rokov, ale aj 6-roční a 0 – 2-roční ako budúci predškoláci) so zohľadnením aktuálnych dát z cenzu 2021 (obvyklý pobyt) a migračných tokov;
 • charakteristika súčasného stavu v oblasti predprimárneho vzdelávania na Slovensku, poukázanie na aktuálne problémy a identifikácia základných faktorov ovplyvňujúcich počet detí v predškolských zariadeniach (kapacita materských škôl, personálne zabezpečenie, sociálna a priestorová nedostupnosť, výška príjmu, miera nezamestnanosti), hľadanie príčinných súvislostí;
 • zhodnotenie doterajších opatrení na riešenie problému nedostatočnej kapacity materských škôl a poukázanie na dôsledky zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania;
 • vytvorenie databázy všetkých predškolských zariadení na Slovensku, nielen tých, ktoré sú zahrnuté v Sieti škôl a školských zariadení;
 • analýza priestorovej spravodlivosti a sociálnej dostupnosti zariadení starostlivosti o deti na území Slovenska, identifikácia obcí/lokalít s chýbajúcou alebo nedostatočnou kapacitou predškolských zariadení;
 • výskum individuálnych rozhodovacích stratégií pri výbere predškolského zariadenia (pohľad rodiča a zriaďovateľa);
 • konštrukcia spádových obvodov pre tie obce, ktoré nedisponujú žiadnym zariadením, príp. disponujú nedostatočným počtom miest v materských školách s využitím GIS a matematického modelovania a iné návrhy a odporúčania na rôznych úrovniach (národná, regionálna, lokálna), ako dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí v predškolských zariadeniach;
 • zhodnotenie možností a efektívnosti využívania externých zdrojov financovania (európske fondy, plán obnovy) zameraných na dostupnosť kapacít a rozvoj predškolského vzdelávania;
 • predikcia scenárov budúceho vývoja po zavedení plánovaných opatrení povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti (a s perspektívou pre 3-ročné deti) v kontexte vývoja obyvateľstva.
 • Výstupy

  Projekt a médiá

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015